Artikel 1 Algemene voorwaarden

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties, aangegaan door en met gebruiker met betrekking tot: de verkoop van muziekinstrumenten en muziek- en lichtapparatuur, zowel nieuw als gebruikt, de verhuur van geluid- en lichtsystemen, de huur van de studio, voor de vervaardiging van geluidsopnamen en geluidsdragers,bewerkingen daarvan, de levering van materialen dan wel het verlenen van diensten in de ruimste zin des woord, al dan niet in verband met die opnamen of geluidsdragers, het organiseren van evenementen en in bemiddelen tussen organisatoren en artiesten, het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van voornoemde zaken of zijdelings verwante zaken.

Artikel 2 : Definities.

2.1.Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Muziekcentrum The Box opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

2.2 Muziekcentrum The Box:
De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder artikel 1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. Hierna te noemen: “Gebruiker”

2.3 Opdracht :
De schriftelijk dan wel mondelinge vastgestelde afspraak tot het leveren van diensten, vallend binnen de bedrijfsomschrijving zoals vermeld in de akte van Gebruiker geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer KvK 27324953 Rijnland en/of KvK 28070703 Rijnland/.

2.4 Opname(n) :
Alle door Gebruiker verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsopnamen in welke vorm dan ook waarin onder meer begrepen, doch niet beperkt tot : Opname, Mixage, Editing, Mastering Kopiëren, Overzettingen, enzovoort.

2.5 Producties:
Alle door Gebruiker verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsdragers in de breedste zin des woord in welke oplage dan ook. Verzorging van bijbehorende zaken als drukwerk, lithografie, ontwerp, fotografie inbegrepen. Voorts alle diensten die indirect betrekking hebben op de vervaardiging, de afzet, promotie maar ook de inhoud van het geheel, zoals management, coaching, reclame, distributie en inhoudelijk: componeren, arrangeren, uitvoeren en produceren.

2.6 Aanbiedingen :
Een vrijblijvend aanbod.

Artikel 3 : Toepasselijkheid van de bepalingen.
Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen is, zijn deze bepalingen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Gebruiker en prevaleren derhalve boven alle afwijkende verkoopcondities dan wel algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Voornoemde voorwaarden van de Opdrachtgever zijn derhalve uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten, behalve indien deze (of een deel daarvan) uitdrukkelijk en schriftelijk door Gebruiker zijn geaccepteerd.

Artikel 4 : Opdracht en Opdrachtacceptatie.
Gebruiker is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels overeenkomst, is geaccepteerd. In deze overeenkomst zijn vermeld : Omschrijving van de opdracht, data en alle verdere bijbehorende specificaties van diensten en faciliteiten. Voorts is middels een offerte een prijsindicatie bijgevoegd die conform de afspraken is opgesteld. Afwijkingen die optreden in de afspraken gaandeweg de opdrachtperiode hebben, mogelijk, een prijsafwijking tot gevolg. Opdrachtgever is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijk overeenkomst.

Artikel 5 : Verbintenis van partijen.
Gebruiker zal voor opname(n) en/of producties haar apparatuur, ruimte en nodige personeel beschikbaar stellen voor het bedienen van die apparatuur en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren maar garandeert niet dat apparatuur en personeel geschikt zijn voor de wensen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich vooraf ervan overtuigen dat deze apparatuur en het personeel geschikt is voor zijn beoogde doel. Opdrachtgever zal zich ook op de hoogte stellen van de prestaties van Gebruiker. Gebruiker is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever  beschikbaar gestelde en/of gebruikte apparatuur, instrumenten alsmede opnamen en geluidsdragers afkomstig van derden, en kan het gebruik hiervan weigeren. Bij verhuur is Opdrachtgever aansprakelijk op alle fronten voor schade aan goederen, vanaf het verlaten van het bedrijfspand tot terugkomst in het bedrijfspand. Gebruiker is gerechtigd een borgsom in te stellen of om alle schade achteraf op opdrachtgever te verhalen, behalve bij aantoonbaarheid van reeds aanwezige schade vooraf. Bij verkoop gelden de fabrieksgaranties en termijnen zoals bijgeleverd bij producten.

Artikel 6. De uitvoering van de overeenkomst

6.1 Uitvoeren opdracht
Gebruiker zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Gebruiker de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

6.2 Verstrekken van gegevens
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Gebruiker mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

6.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Gebruiker op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Gebruiker namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

6.4Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Gebruiker te worden meegedeeld.

Artikel 7 : Annulering van een opdracht.
Een opdrachtovereenkomst met een prijs van meer dan vijfhonderd (500) euro dient minimaal 6 weken voor de aanvangsdatum of leveringsdatum schriftelijk te worden geannuleerd. Wanneer Opdrachtgever annuleert binnen deze 6 weken zal 75 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden en voldaan dienen te worden door Opdrachtgever. Een annulering binnen 3 weken voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden. Een opdrachtovereenkomst met een prijs van minder dan vijfhonderd (500) euro dient 2 weken voor aanvangsdatum of 3 weken voor leveringsdatum geannuleerd te worden. Wanneer annulering binnen deze 2 respectievelijk 3 weken plaatsvindt is Opdrachtgever gehouden om 75% van het overeengekomen bedrag te betalen. Een annulering binnen 48 uur voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden Bij het niet verschijnen van Opdrachtgever op aanvangsdatum of leveringsdatum zal het gehele bedrag in rekening gebracht worden. Bij annuleringen buiten de voorgaande regels zal tenminste 35% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Gelet op het voorgaande zullen alle bijkomende annuleringskosten, direct of indirect in zijn geheel op Opdrachtgever verhaald worden. Zowel Gebruiker als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

Artikel 8 : Vermindering c.q. vermeerdering van het overeengekomen bedrag.
Wanneer een opdracht afwijkt ten opzichte van de overeenkomstofferte voor wat betreft studiotijd, materialen of geluidsdragers zal dit zo spoedig mogelijk verrekend worden, doch echter binnen maximaal 30 werkdagen na beëindiging van de opdracht. Bij cd-producties kan het aantal met 10% afwijken. Verrekening hiervan zal plaats vinden op basis van overeengekomen stukprijs.

Artikel 9: Betaling.
Alle betalingen dienen voor 50 % bij aanvang van het opnameproces / productieproces / bestelling / offertebevestiging /deelname voldaan te zijn. De betaling van de overige 50 % dient te geschieden na beëindiging van de opname of bij levering van 1 of meer geluidsdragers / diensten / artikelen/. Afwijkingen hieromtrent dienen in de overeenkomst vermeldt te staan. Bij het ontbreken van de aanvangsbetaling kan Gebruiker besluiten om aanvang uit te stellen tot betaling plaatsgevonden heeft. Deze extra tijd zal wel in rekening gebracht worden. Wanneer de laatste betaling niet plaatsvindt zal er niet geleverd worden. Wanneer deze afrekening niet plaats heeft gevonden binnen een week na de overeengekomen datum zal er zonder dat er een aankondiging nodig is een rente van 1,5 % per maand in rekening gebracht worden naast de geldende wettelijke rente. In geval van niet tijdige betaling of weigering tot betaling is Opdrachtgever verplicht alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum bedrag van € 150,00. Het te leveren materiaal en eventueel achtergebleven materiaal blijft eigendom van Gebruiker totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9.1 Periodieke betalingen
Gebruiker heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid.
Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.
misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
gebreken in offerte van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgave van toeleveranciers.
fouten in het ontwerp, geluid en of beeld fragmenten, of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

Artikel 11 : Overmacht.
In geval van duidelijk aanwezige overmacht in het algemeen en overmacht in het bijzonder aan de zijde van Gebruiker is deze gerechtigd de overeenkomst en bijbehorende opdracht uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de Opdrachtgever. Onder deze overmacht wordt verstaan Stakingen, uitsluitingen,vertragingen, brand, ziekte (met geldige doktersverklaring),gebrek aan personeel, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen,stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende,niet direct te verhelpen storingen in de apparatuur. Opdrachtgever is verplicht de tot dan toe gemaakte kosten welke aan derde zijn gemaakt te betalen.

Artikel 12 : Het niet nakomen van de bepalingen.
Gebruiker is gerechtigd om alle activiteiten omtrent de opdracht onmiddellijk te staken bij het in gebreke blijven van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de eventuele schade en het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.

Artikel 13 : Copyrights, Mechanische rechten, Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten etc.

13.1Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd om de naam van Gebruiker op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.2 Eigendom bij Gebruiker.
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Gebruiker tot stand gebrachte beeld en geluidsmateriaal, illustraties, ontwerpschetsen, en andere materialen en/of (elektronische) bestanden, eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

13.3 Toestemming en vrijwaring/licenties
Opdrachtgever verplicht zich om alle toestemmingen en vrijwaringen/licenties etc. van betreffend materiaal voor opname of geluidsdragers van de opdracht te hebben verkregen en vrijwaart Gebruiker uitdrukkelijk van aanspraken van derden te dier zake.

13.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of aan de andere kant in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

13.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht heeft de Gebruiker jegens Opdrachtgever een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens van 6 maanden. Hierna kan Opdrachtgever de materialen tegen een dan geldend tarief overnemen. Dit geld niet voor gecontracteerde artiesten/bands.

Artikel 14 : Geldigheid.
Wanneer om welke reden dan ook, een bepaling of een deel daarvan buiten werking treedt, blijven de rest van deze voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1 Overdracht aan derden
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

15.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

15.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Gebruiker en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd.
The Box Records en The Box Studio’s vormen samen Muziekcentrum The Box
The Box Records is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel Rijnland onder nummer KvK 27324953
The Box Studio’s is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel Rijnland onder nummer  KvK 28070703